1939 İZMİR BEYNELMİLEL FUARI

Her sene açılışında yeni inkişaf ve tekâmüller ile Fuarın istikbaline emniyetle bakılabilir. Esas girişlerinden birini teşkil eden Dokuz Eylül kapısından girildiği zaman sağ ve solda birinci plânı teşkil eden Evkaf ve Eti Bank paviyonları eski ve yeniyi bir an için kritik etmek üzere karşı karşıya konulmuş hissini veriyor. Bunları bir taraftan İş Bankası Milli reasürans ve İnhisarlar diğer taraftan da muhtelif küçük müesseselerle Manisa paviyonu nihayetlendiriyor. Bu iki nihayetin husule getirdiği meydan, ortada gazino etrafında da sırasile Şehir müzesi, Sümer Bank, Vilâyet paviyonu Devlet Demiryolları, Ticaret Odaları paviyonlarile çerçeveleniyor. Bunlardan başka gazinonun arkasında yüksek mimar Ferruh Örelin, sergi sarayı oldukça geniş bir saha işgal etmekte, sade fasadile bu fasadm aksına o girişin iki tarafına dizilmiş vitrinlerle bu cepheyi tezyin ediyor. Bidayetiııdenberi her sene yeni veçheler arzeden Fuara iştirâk eden ecnebi devletlerden Fransa, İtalya, Polonya, ve Romanyanm yeni pavivonlarla dahil oluşları bu halile Orta Avrupa Fuarlarını çoktan geçmiş bulunan İzmir Fuarına ecnebi nasırında yakın alâka gösterdiğine delildir. Fransa, İtalya, İngiltere, Rusya, Yunanistan, Belçika, Polonya, Romanya, Filistin devletlerinin hariçteki paviyonları Almanya ile İranda sergi sarayı dahilindeki meşherlerinde sergiyi gezenlerdeki tecessüs ve...

 

Haber detayı için lütfen tıklayınız.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres : Gazi Mustafa Kemal mah. 4125 sk. B-Blok No:2/H Seyrek-Menemen/İzmir
0(232)33 000 33

İLETİŞİM FORMU